asphem

För föräldrar

Föräldrar till barn som bor i familjehem befinner sig i en speciell situation som många upplever som svår. Man är fortfarande föräldrar, men har inte kvar vardagsomsorgen och vardagsansvaret för sitt barn. Upplevelserna är säkerligen olika men alla dessa föräldrar delar föräldraskapet med familjehemmet och med socialtjänsten.

Att ha sitt barn placerat i familjehem kan väcka många olika känslor, såsom skam, lättnad, ilska eller avund. En del föräldrar kan uppleva att de underkänts som föräldrar. Ibland gör det att man drar sig undan kontakten med sina barn, eller att man känner att man vill försvara sig gentemot familjehem och socialtjänst. Som förälder är man alltid viktig för sitt barn, familjehemmet kan inte ersätta din plats som förälder! För att ditt barn ska ha det så gott som det går i en krånglig situation är det viktigt att ni gemensamt kan komma fram till lösningar som är bäst för ditt barn, både på kort och på lång sikt. När det gäller något som är en så kärt som sitt barn är det troligt att familjehemmet och föräldern ibland har olika åsikter om vad som är det bästa för barnet. Ibland kan socialsekreteraren vara till hjälp med att sortera och reda i tilltrasslade situationer. Utgångspunkten i de allra flesta fall är att barnet ska flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj, vilket gör det särskilt viktigt att hitta former för att du som förälder inbjuds till att känna dig delaktig i planering och beslut som gäller ditt barn.

Vart vänder jag mig om jag tycker att familjehemmet inte tar tillräckligt väl hand om mitt barn?

I första hand ska du prata med ditt barns socialsekreterare. Om du inte får tag i honom eller henne kan du fråga efter dennes chef.

Om detta inte hjälper har du också möjlighet att vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med dina synpunkter. Telefonnummer till IVO's växel är: 010-788 50 00.
Du hittar mer på IVO's webbplats

Om du är osäker på vart du ska vända dig, eller om du behöver rådgöra med någon utomstående så kan du kontakta Föräldratelefonen på 020-85 20 00 eller Nationella Hjälplinjen på 020-22 00 60.

asphem, asplöv