asphem

Våra familjehem

Våra familjehem är vanliga ovanliga familjer. Vanliga på så sätt att de är just familjer – inte behandlare. Ovanliga för att de förutom att de väljer att öppna sitt hem för en person som behöver, dessutom är beredda att göra anpassningar som krävs i en familj där det bor någon med AST.
Familjehemmen grundutbildas i kursen ”En alldeles särskild familj - att vara familjehem för unga med autism och asperger”. Kursens grundmoment är: Den biologiska familjen, kunskap om funktionsnedsättningen, bemötande och förhållningssätt, vardagsstrategier, uppföljning av insatser.

Kursen avslutas med att varje familjehem skriver ett sammanfattande dokument kring kursens innehåll där de reflekterar över sin egen familj i relation till sina kunskaper om AST. Detta dokument är tillgängligt för placeringsansvarig socialsekreterare.

Efter grundutbildningen erbjuds familjehemmen att delta i fortsatta utbildningsträffar en kväll/månad.
Utbildningsträffarnas teman varierar. Exempel på teman är fortsatt kunskap om autismspektrumtillstånd (AST), lagstiftning, träffar med personer med egen diagnos samt kris och sorg.

Familjehemmen erbjuds enskild handledning inom AST minst en gång i månaden. Familjehemmen erbjuds också enskild psykosocial handledning minst en gång i månaden. AST-handledning och psykosocial handledning utförs av olika handledare.

Varje familjehem har en familjehemskonsulent med socionomutbildning med lång erfarenhet av handledning till familjehem, samt vidareutbildning inom handledning. Konsulenten har kontakt med socialtjänsten och ansvarar för att samordna studiebesök i familjehemmet samt delta vid inskrivning och uppföljning, eventuellt tillsammans med AST-handledaren. Efter överenskommelse kan konsulenten delta vid övriga möten kring den placerade.

Vi erbjuder hög tillgänglighet via telefon från konsulent och AST-handledare.

Våra familjehem är utredda enligt BRA-fam, kompletterat med eget utredningsmaterial. Vi har dessutom tagit fram ett ytterligare kompletterande utredningsmaterial specifikt för att ta emot personer med AST. Detta material berör till exempel familjens möjligheter och vilja till att göra särskilda anpassningar utifrån funktionsnedsättningen, familjens möjligheter att vara strukturerade och familjens vilja att tidvis arbeta med bestämda mål.

asphem, asplöv